top of page
DSC_0458[340].JPG

Beleidsplan KLG 2022-2027

Doelstelling

Het doel van dit beleidsplan is richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de KLG in de komende jaren. Hiertoe zijn sportieve en bestuurlijke doelen geformuleerd voor de middellange termijn te weten de periode 2022-2027. Deze doelen zijn een uitwerking van het algemene doel van onze vereniging “Door middel van goede begeleiding op een verantwoorde wijze de loopsport in groepsverband beoefenen”.

Het beleidsplan gaat uit van de huidige situatie [juli 2022]. Het beleidsplan is slechts een eerste globale aanzet voor het beleid van de komende jaren. Dit beleid wordt de komende jaren specifieker uitgewerkt in een jaarlijkse activiteitenkalender met bijbehorende begrotingen.
Gezondheid en gezelligheid spelen een belangrijke rol in de doelstelling van de KLG. Op een verantwoorde manier hardlopen, draagt bij aan een gezonde levenswijze.  De KLG zorgt ervoor dat in een gezellige omgeving een ieder op zijn eigen niveau kan presteren. 

De KLG wil ook de komende jaren vooral een club blijven waar de loopsport op een gezellige manier wordt beoefend. Wij richten ons met name op het recreatieve aspect van het hardlopen. 

De KLG wil een club zijn waar naast het sportieve element ook het sociale element een belangrijke rol speelt.
 

2

Het bestuur

De KLG is een stichting.

Het bestuur bestaat een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden.

3

Leden

Het ledenaantal ligt momenteel (juli 2022) rond de 150 leden.
Degene die de club verlaten, wordt de reden van vertrek gevraagd om een beeld te krijgen waarom men stopt bij de KLG.
Het bestuur heeft ook voor de komende periode, vanwege de beschikbaarheid van trainers, de intentie uitgesproken om het ledenaantal gelijk te houden. 

Leden worden gestimuleerd deel te nemen aan de verschillende activiteiten die worden georganiseerd.

Leden wordt tevens de mogelijkheid geboden een opleiding te volgen voor looptrainer en om deel te nemen aan een reanimatiecursus. 
 

4

Trainers

De KLG wil op verschillende niveaus passende trainingen aanbieden met daartoe gekwalificeerde trainers. Continue werving en opleiding van trainers is daarom
noodzakelijk. 
Prioriteiten op het gebied van het versterken van het trainersteam zijn:
- trainers werven en opleidingen laten volgen;
- waardering geven op het werk van de trainers;
- versterken van de onderlinge contacten tussen trainers en bestuur.

Methoden voor het werven, opleiden en behouden van trainers zijn:
- leden met mogelijk talent voor het trainerschap persoonlijk benaderen en een opleiding aanbieden;
- contracten voor trainers opstellen met een duidelijke beschrijving van hun rechten en plichten met betrekking tot vergoedingen, opleiding en kleding;
- organiseren van sociale activiteiten.

 

5

Trainersopleidingen

Binnen de KLG wordt alleen getraind onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Tot nu toe zijn alle trainers opgeleid via de Atletiekunie (Basis Looptrainer 3) of de AALO. De opleiding via de Atletiekunie is vrij tijdrovend en er is gebleken dat het moeilijk is om leden te vinden die deze uitgebreide opleiding willen volgen. 
Er zijn verschillende looptrainers opleidingen. Gelet op het over het algemeen recreatieve karakter van de trainingen is het niet persé noodzakelijk dat een opleiding van de Atletiekunie gevolgd moet worden om training te kunnen geven.
Per aangeboden opleiding wordt beoordeeld of deze geschikt is.  

Trainers hebben de mogelijkheid om de cursus praktijkbegeleider te volgen. Een praktijkbegeleider is nodig om nieuwe aspirant-trainers op te leiden. Ook deze opleiding wordt door de KLG betaald. 
De trainers doen jaarlijks aanvullende opleidingen/cursussen om bij te blijven op hun vakgebied.

 

6

Trainingen

De trainingen vinden plaats op de zondagochtend, woensdagavond en in de zomer is het ook mogelijk om bij voldoende animo op vrijdagavond te trainen. De invulling van de trainingen wordt verzorgd door de trainers. 

7

Trainingsgroepen

De KLG biedt een breed trainingsaanbod.

De groepen worden in principe door vaste trainers getraind. De invulling van de trainingen wordt onderling door de trainers bepaald. Er kan naar een bepaald doel worden toe getraind als dat vanuit de groep wordt verlangd. 

Het doel van de recreatieve groepen is: ontspannen lopen, lopers blijven (in principe) op hetzelfde niveau, lopers kunnen zo’n 6 tot 11 km achter elkaar hardlopen.

Kennemer loopgroep 1 (KLG1)

 • doel: lopers willen zich verbeteren en sneller worden

 • tempo van de lopers ligt hoog (10 km p/u of meer) en 

 • er is tussendoor niet of nauwelijks rust

 • type training is interval afgewisseld met af en toe duurloop.

Kennemer loopgroep 2 (KLG2)

 • tempo van de lopers ligt hoog (10 km p/u of meer) en 

 • er is tussendoor niet of nauwelijks rust

Kennemer loopgroep 3 (KLG3)

 • tempo van de lopers ligt gemiddeld (9 á 10 km p/u) en 

 • type training duurloop afgewisseld met interval

 • er is  tussendoor af en toe rust

Kennemer loopgroep 4 (KLG4)

 • tempo van de lopers ligt laag (9 km p/u of lager) 

 • er is tussendoor regelmatig rust

 • dit is de instroomgroep voor lopers die weer terugkeren na een blessure

De afzonderlijke groepen trainen geregeld voor een bepaald loopje (groepsdoel). De loper bepaald voor zichzelf en eventueel in overleg met de trainer waar hij/zij het accent op legt. Dat kan uiteenlopen tot het willen behalen van een bepaalde eindtijd of het simpelweg uit willen lopen van de gekozen loop.

Tijdelijke groep
Zo nu en dan kan er een tijdelijke groep worden gestart. Deze groep heeft één bepaald doel, bijvoorbeeld:

 • trainen om 10 km achter elkaar kunnen hardlopen

 • trainen voor een halve marathon,

 • of een ander specifiek doel. 

Deze groep legt van te voren het doel vast en de tijd die hiervoor staat (enkele weken tot maximaal 3 à 4 maanden) en wordt daarna opgeheven. De lopers die in een de tijdelijke groep hebben gelopen, gaan dan (weer) lopen in één van de andere groepen.

In het trainersoverleg wordt bepaald hoe de invulling gaat worden: doel, wanneer en wie dit gaan invullen. Dit moet uiteraard wel nauw samengaan met wat er in onze lopers gemeenschap leeft. Het bestuur moet het uiteindelijk eens zijn met het besluit, omdat we KLG middelen inzetten.


Via bijvoorbeeld de contactgroep leden weet het bestuur wat er leeft en kan dit dan naar voren brengen om in het trainersoverleg te bespreken. De trainers kunnen dan besluiten of dit wel of niet gaat lukken of met een aangepast voorstel komen richting bestuur. Uiteindelijk komt het erop neer dat het bestuur beslist over het oprichten van een (tijdelijke) groep. Uiteraard kunnen er vanuit de trainers ook initiatieven ontplooid worden voor oprichting van een (tijdelijke) groep.

Indeling van de groepen:
De leden moeten zelf kunnen kiezen in welke groep ze lopen. Het is een taak voor de trainers om langzame of te snelle lopers een andere groep voor te stellen (maar niet te verplichten).
De groepen blijven zo redelijk constant met wat natuurlijke verschuivingen. Binnen een loopgroep zullen de lopers qua niveau verschillen. Dit past prima binnen het doel van de KLG. Men houdt altijd rekening met elkaar.

Voor lopers die na een blessure weer gaan starten, bestaat de mogelijkheid om eventueel mee te lopen met de beginnersgroep. Zij kunnen dan ook als hulptrainer worden ingezet en met hun praktijkervaring de beginnende lopers informeren over de loopsport. Mocht er een jaar geen beginners groep starten dan wordt in overleg met de trainers gekeken hoe we de herintreders op een andere manier kunnen laten instromen.
Per groep wordt gestreefd naar maximaal 25 lopers.

Beginnersgroep
Jaarlijks wordt er in april een beginnersgroep gestart. Het doel van een beginnersgroep is om de lopers in ongeveer drie maanden naar een niveau brengen waarop ze zonder problemen 5 kilometer kunt uitlopen. De periode wordt afgesloten met een 5 km testrun.


Om uitval te voorkomen is het niet wenselijk om in de zomerperiode de lopers door te laten stromen naar de andere groepen. Er wordt daarom naar gestreefd deze groep nog even bij elkaar te houden tot eind september en door te trainen naar ongeveer 10km. Dit wordt per jaar bekeken afhankelijk van het aantal lopers en hun niveau. In praktijk stromen de langzaamste lopers direct na de 5km testrun door naar Recreatieve Groep 3 en blijven de wat snellere lopers met elkaar doortrainen naar de 10 km. Begin oktober wordt de groep opgeheven en stromen de lopers door naar de andere groepen binnen de KLG.


Wanneer er geen trainer beschikbaar is kan besloten worden om een jaar geen beginnersgroep te starten.


Jeugd
De KLG heeft geen jeugdgroep, daarom wordt een minimale leeftijd van 16 jaar aangehouden.

 

8

Activiteiten

De KLG organiseert jaarlijks een aantal loopactiviteiten voor alle leden. Leden kunnen voor deze evenementen familieleden en/of vrienden uitnodigen om deel te nemen.  De vaste loopjes zijn:

 • Gevulde Koekenloop

 • Waterdrinkercross

Op dit moment is er geen activiteitencommissie. De wens is er wel om weer een activiteitencommissie te hebben die het hele jaar door voor alle leden activiteiten organiseert. De AC opereert in overleg met het bestuur.
 

9

Veiligheid tijdens het lopen

Het aspect veiligheid tijdens het lopen heeft bij de KLG hoge prioriteit.
Hier wordt op verschillende manieren uitvoering aan gegeven:
 
Calamiteitenprocedure
Er is een calamiteitenprocedure opgesteld. Deze procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Calamiteitenoefening
Jaarlijks wordt een calamiteitenoefening ingepland en uitgevoerd aan de hand van het calamiteitendraaiboek. Deze oefening wordt georganiseerd door de trainers van de verschillende loopgroepen.

Reanimatiecursus
Jaarlijks wordt door de KLG een reanimatiecursus georganiseerd voor de leden en voor de trainers. Het is de bedoeling dat van iedere loopgroep een aantal lopers een reanimatiecursus hebben gevolgd en dat dit ook jaarlijks wordt bijgehouden. Niet alle lopers kunnen elk jaar geschoold worden, maar binnen elke trainingsgroep bevinden zich minimaal enkele lopers die geschoold zijn.

10

Financiën

De contributiebijdrage bedraagt € 120,- per jaar en dient hoofdzakelijk ter dekking van:

 • trainerskosten (waaronder trainersvergoeding/opleidingen en declaraties van versnaperingen met de groep);

 • bestuursvergoeding

 • KLG activiteiten; de jaarlijks terugkerende loopjes en een lustrumfeest

Trainers krijgen momenteel een vaste vergoeding van € 15,- per training. 
Zolang de contributiebijdrage in deze kosten kan blijven voorzien is het de intentie van het bestuur de contributiebijdrage niet te verhogen.

 

De jaarcijfers worden gecontroleerd door een kascommissie wat niet verplicht is maar wat vanuit het bestuur wel als wenselijk wordt geacht. De leden van de kascommissie worden na een periode van 2 jaar vervangen.
Na goedkeuring worden de jaarcijfers (balans en staat van baten en lasten) getekend door het voltallige bestuur en de kascommissie.

De jaarcijfers worden vervolgens toegelicht in de jaarvergadering.

De Kennemer Loopgroep vooruit

bottom of page