top of page

Privacy beleid KLG

Privacy beleid

De Kennemerloopgroep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Kennemerloopgroep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Kennemerloopgroep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van onze leden worden door de Kennemerloopgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om contact met u te kunnen opnemen;

 • het organiseren van KLG activiteiten;

 • het bijhouden van uitslagen;

 • het bijhouden van een ledenadministratie;

 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de ledenovereenkomst van de Kennemerloopgroep.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Kennemerloopgroep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Inschrijfdatum;

 • Bankrekeningnummer.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door de Kennemerloopgroep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De Kennemerloopgroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De Kennemerloopgroep neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de voorzitter van de Kennemerloopgroep. 

Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de Kennemerloopgroep behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Datum laatste wijziging: Versie2 dd. 23-05-2018

01 Groepsfoto.jpg
bottom of page